Duyen Thi Nguyen

Obituary of Duyen Thi Nguyen

WE WILL  ALWAYS MISS YOU.

 

Chồng: Nguyễn Xuân Ngọc *

-Trưởng Nam: Nguyễn Thành Châu, vợ Vương Thị Lộc; con trai Nguyễn Vương Minh, con dâu Nguyễn Thị Diễm Uyên và con Nguyễn Ái; con gái Nguyễn Vương Mai và con Nguyễn Vương Tâm;  Nguyễn Vương Mi, chồng JJ Pernell Collazor Junior, và con Nguyễn Thảo Mi.

- Thứ Nam: Nguyễn Mạnh Giao * con gái  Nguyễn Thụy Khanh và chồng con; con trai Nguyễn Phúc Giao;  Nguyễn Đức Giao và vợ

- Thứ Nam: Nguyễn Trọng Nghĩa *, vợ Đặng Kim Lư *, và con trai Nguyễn Đặng Đức Khôi *

-Trưởng Nữ: Nguyễn Thị Ánh Tuyết; con gái Lê Diễm San; Lê Quỳnh Mai, chồng Nguyễn Hưng, và con Nguyễn Minh Zachary, Nguyễn Minh Ryan, Nguyễn Minh David; con gái Lê Ngọc Duy

-Thứ Nam: Nguyễn Hồng Dương, vợ Nguyễn Thanh Sơn, con trai Spencer Nguyen, con gái Victoria Nguyễn và chồng Daniel Kim.

-Thứ Nữ: Nguyễn Thị Quỳnh Mai *, chồng Troy Jacquet

-Thứ Nữ: Nguyễn Thị Ngân Chung

-Thứ Nam: Nguyễn Xuân Dzũng

-Thứ Nữ: Nguyễn Thị Xuân Dung *

 

        *quá cố